Viisi elementtiä

Viisi vaihetta kiinalaisessa filosofiassa

Viiden elementin teoria on hyvin keskeinen osa kiinalaista lääketiedettä. Viisi elementtiä on käännös termistä Wǔxíng 五行, joka tarkoittaa oikeammin viittä askelta tai vaihetta. Viidellä vaiheella tai elementillä kuvataan qìn muuntumisia ja muutosten luonnetta. Tarkemmin sanoen kyseessä on Yīn ja Yáng variaatiot ja muuntumiset toisikseen.

陽變陰和而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也

Yáng transformoi ja Yīn harmonisoi
Näin syntyvät vesi, tuli, puu, metalli ja maa
Viisi qìtä järjestyvät ja sekoittuvat
Neljä vuodenaikaa vaihtuvat
Viisi liikettä ovat yhtä kuin Yīn ja Yáng
Yīn ja Yáng ovat yhtä kuin Tàijí
Tàijín juuri on Wújí
[Tämä on] viiden vaiheen synty

Viisi vaihetta kiinalaisessa lääketieteessä

Viisi vaihetta ovat Vesi (水 shuǐ), Puu (木 mù), Tuli (火 huǒ), Maa (土 tǔ), ja Metalli (金 jīn). Viiden vaiheen teoria on ollut osana kiinalaista lääketiedettä jo ensimmäisistä säilyneistä klassikoista lähtien. Teorian alkuperä luultavasti juontaa juurensa osittain Muutosten kirjaan (Yìjīng 易經) ja sen kommentaareihin. Teorian kuvaaminen ja merkitysten erilaiset korostamiset akupunktion ja yrttilääkinnän suhteen ovat vaihdelleet aikojen kuluessa. Eri vaiheisiin liitetyt ilmiöt ovat kuitenkin pysyneet kutakuinkin samana. Elementtien esittämisessä voidaan nähdä oikeastaan kolme erilaista tasoa, jotka ovat taivas, ihminen ja maa. Kiinalaisessa filosofiassa näistä tasoista puhutaan usein kolmena voimana, sāncái 三才.

Taivas: Vanha viiden elementin teoria

Huángdì Nèijīng Sùwènin useat eri kappaleet kuvaavat elementtien välisiä suhteita ja niiden ominaisuuksia. Nèijīng Sùwèn luku 5 on luultavasti teoksen lainatuin kappale. Kappaleessa esiintyy vanha tapa esittää elementit ja niiden väliset suhteet. Alun perin vaiheet kuvattiin suhteessa ilmansuuntiin, joiden sanottiin olevan niiden todellisia synnyttäjiä. Joissakin lähteissä elementtien nähdään olevan alkuperältään kosmisia, tähtien ja tähtikuvioiden luomia vaikutuksia.

Ristinmuotoon rakennettu elementtikehä kuvaa paremmin qìn muutosten eri vaiheita, yīnin ja yángin suhteiden kasvua ja kutistumista, sekä kehossa tapahtuvaa energioiden nousua ja laskua. Tätä elementtien kuvaamistapaa voidaan pitää alkuperäisempänä, enemmänkin kosmosta kuvaavana elementtiteoriana. Tämä vanhempi kehä kuvaa paremminkin kanavien suhteita ja qìn virtausta muutoksineen ja sen avulla useat klassikoissa esitetyt hoitokaavat ovat myös helpompia ymmärtää. Nykyään kyseistä esitys tapaa näkee harvemmin uudemman kuvaustavan tultua ”standardisoiduksi” esitystavaksi kulttuurivallankumouksen jälkeen.

Ihminen: Alkemistinen tapa esittää viisi elementiä

Táng-dynastian (618–907) aikana elementtien kuvaamiseen käytettiin usein enemmän alkemistisen perinteen mukaista tapaa nähdä vaiheita ja niiden suhteita. Alkemistinen tapa esittää elementtien kehän, joka toimii paremminkin karttana sisäisen alkemian harjoituksissa kuvaten Mìngménin ja elementtien suhteita sekä sisäisen kultivoinnin vaiheita. Kehällä ilmenevää yīnin ja yángin alkemiaa eri tasoilta kuvataan esimerkiksi teoksessa nimeltä Kultainen eliksiiri 400 merkillä.

Alkemistinen kehä kuvaa ihmisen sisäistä kehitystä ja on siten pääasiassa liitoksissa ihmisen tasoon. Alkemistista elementtikehää käytetään nykyään harvoin lääketieteen parissa, mutta sen avulla voidaan ymmärtää monia kieltoja, kuten ST-25 Tiānshū (天樞) pisteen hoitamiseen liittyviä kieltoja. Kehää soveltaa myös pyrittäessä muuntamaan tunteita ja käytettäessä lääketiedettä edistämään henkistä kasvua.

Tätä kehää näkee nykyisissä kiinalaisen lääketieteen kirjoissa hyvin harvoin ja länsimaisista teoksista se puuttuu kokonaan.

Maa: Nykyinen tapa esittää vaiheet/elementit

Nykyään elementit esitetään kehänä, jossa keskustassa ollut maa on siirretty vaiheeksi tulen jälkeen. Näin on saatu kuvattua luova ja säätelevä kehä helposti muistettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Kaavio ei kuitenkaan pidä aina paikkaansa. Esimerkiksi maahan liitetty kosteus ei klassikoiden mukaan pysty säätelemään vettä samankaltaisuutensa vuoksi. Tämä epätarkkuus ilmenee myös käytännössä joidenkin maan ja veden syndroomien hoidossa. Epätarkkuuksistaan huolimatta tämä viiden elementin kehä on nykyään yleisin tapa esittää elimiin liittyvien tilojen etenemistä ja syntyä.

Tämä kulttuurivallankumouksen jälkeen yleistynyt kaavakuva kuvaa muutosten aiheuttamien ilmiöiden ja oireiden etenemistä ja siirtymistä selkeämmin. Kaavio kuvaa luontevasti Zàngfǔ-teoriassa käytettyjä elementtien suhteita, mutta ei niinkään kanavien laatuja, oireiden syitä tai ihmisen suhdetta ympäristöön. Nykyistä esitystapaa voidaan pitää maan tasona elementti teoriasta, sillä se soveltuu paremmin fyysisten ilmiöiden luokitteluun. Tämä on yleensä ainoa nykyään kiinalaisen lääketieteen koulutuksissa käytössä oleva elementtien esitystapa.

Erilaiset tavat esittää elementtikehät soveltuvat myös erityyppisten sairauksien ymmärtämiseen. Monet elintapasairaudet voidaan helpommin ymmärtää käyttämällä maan-kehää. Taivaaseen liitetty kehä puolestaan sopii paremmin esimerkiksi luonnonilmiöisä, kuten kylmyydesä tai kuumuudesta johtuvien sairauksien tarkasteluun.

Taulukko vaiheiden/elementtien yhteyksistä

ILMENTYMÄ VESI PUU TULI MAA METALLI
Zàng Munuainen Maksa Sydän Perna-haima Keuhkot
Virtsarakko Sappi Ohutsuoli Mahalaukku Paksusuoli
Ilmansuunta Pohjoinen Itä Etelä Keskusta Länsi
Planeetta Merkurius Jupiter Mars Saturnus Venus
Säätila Kylmä Tuuli Kuuma Kostea Kuiva
Väri Musta Sinivihreä Punainen Keltainen Valkoinen
Haju Mätä, meri Virtsanhaju Palanut Hyväntuoksuinen Härskiintynyt, syksy, kalamainen
Maku Suolainen Hapan Karvas Makea Pistävä
Tunne Pelko, jännittäminen Viha, turhautuminen Ilo, hysteria, mania Ajattelu, asioiden vatvominen Suru, huoli, murhe
Ihmisääni Voihkinta Huuto Nauru Laulu Itku
Kehonosa Alaselkä, lantio, raajat Pää ja niska Rintakehä Keskiselkä Yläselkä, hartiat
Kudos Luut/ytimet Lihakset/jänteet Verisuonet Liha Iho/ihokarvat
Aukko/aisti Anus/virtsaputki, kuulo Silmät Korvat, kieli Suu Nenä

Viiden elementin akupunktio

Nykyisin kulttuurivallankumouksen jälkeinen akupunktio ja etenkin lännessä vallalla oleva akupunktio on niin kutsuttua viiden elementin akupunktiota. Viiden elementin akupunktio perustuu sairauksien, oireiden ja hoitojen rakentamiseen viiden elementin teorian pohjalta. Pisteet, joita käytetään ovat lisäksi usein ns. elementtipisteitä, joiden avulla pyritään säätelemään eri qìn muuntumisten ja toimintojen välisiä suhteita.

Useimmissa klassikoissa kuvattu akupunktio kuitenkin piti viittä elementtiä vain yhtenä työkaluna tai tapana hahmottaa muutoksia. Työkaluna se soveltui paremmin yrttien, ruokien ja yleisten terveyttä ylläpitävien hoitojen tekemiseen, kuin akuuttien tai monimutkaisten tilojen hoitoon. Suurin osa vanhoista hoitokaavoista perustuvatkin enemmän kanavien tuntemukseen ja energian nousuun, laskuun ja laatuun kanavissa. Teoria viidestä vaiheesta tai elementistä vaikuttaa olleen klassikoissa enemmänkin keino ymmärtää (sairauksien) ilmenemisiä, kuin syitä.