Kiinalaisen lääketieteen Akatemian akupunktiokoulutus

Opiskele kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion ammattilaiseksi

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on Suomen laajin kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutus. Klinikkaharjoittelu tapahtuu Eiran sairaalassa sijaitsevissa tiloissa, Helsingissä. Lähiopintoja järjestetään omissa tiloissa Kruununhaassa, Helsingissä. Teoriaopintojen osalta Akatemia hyödyntää modernia koulutusteknologiaa tarjotessaan ainoana kouluna Suomessa mahdollisuuden suorittaa lähiopintojen lisäksi ohjatusti myös etäopiskelut. Interaktiivisten live-videoluentojen ja opetusalustalta löytyvien opetusmateriaalien myötä lähiviikonloppujen aikana voidaan keskittyä käytäntöön. Samalla säästyy opiskelijoiden matka- ja majoituskuluja. Koulutusalustan kautta vakituisten kouluttajien lisäksi luennoilla vierailee alan huippututkijoita ja opettajia ympäri maailmaa.

Akatemian opintosuunnitelma pohjautuu pitkälti Pekingin kiinalaisen lääketieteen yliopiston opetussuunnitelmaan, sovellettuna Suomen ja Euroopan standardeihin ja koulutusvaatimuksiin. Koulutus täyttää kiinalaisen lääketieteen Euroopan kattojärjestön ETCMA:n asettamat koulutuskriteerit, joten opiskelijat voivat hakea kansainvälisiin jatkokoulutuksiin Euroopan yliopistoissa. Opetussuunnitelma kattaa myös Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry (FinnAcu) koulutusvaatimukset.

Peruskoulutukseen kuuluu osio yrittäjyydestä sekä muiden sosiaali- ja terveysalojen mukainen osio Suomen terveydenhuollon kentästä, sillä Suomessa suurin osa kiinalaisen lääketieteen hoitajista toimii yrittäjinä. Akatemia tarjoaa halukkaille myös mahdollisuuden aloittaa valmistumisen jälkeen toimintansa osuuskunnan kautta. Osuuskunta on mahdollisuus kevytyrittäjyyteen, jossa osuuskunta hoitaa vakuutukset, kirjanpidon, palkanlaskennan ja muut yrittämiseen liittyvät velvollisuudet. Hoitaja voi tällöin toimia esimerkiksi palkansaajana osa-aikaisessa työsuhteessa ilman yrittäjyyteen liittyviä riskejä.

Miksi opiskella Kiinalaisen lääketieteen Akatemiassa?

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian tavoitteena on tarjota Suomen parasta ja monipuolisinta kiinalaisen lääketieteen opetusta. Kouluttajamme opettavat omien vahvuuksiensa mukaisia osioita, niitä joista ovat itse erityisen kiinnostuneita. Kouluttajillamme on takana alan yliopisto-opintoja ja monet heistä tekevät yhteistyötä eri yliopistojen ja alan tutkijaryhmien kanssa.

Akatemian koulutus on ainoa kiinalaisen lääketieteen koulutus Suomessa, jonka kliininen opetus tapahtuu sairaalassa. Eiran sairaala on yksi Suomen tunnetuimmista yksityisistä sairaaloista. Sairaala tarjoaa lääketieteen eri alojen palveluita erikoislääkäripalveluineen, leikkaussaleineen ja vuodeosastoineen. Akupunktion ammattilaisille on ensisijaisen tärkeää oppia tuntemaan terveydenhuollon kenttää laajasti jo opiskeluaikanaan sekä oppia toimimaan yhdessä muiden terveysalojen ammattilaisten kanssa asiakkaiden parhaaksi.
Sairaalaympäristössä asiakkaita voidaan tarpeen mukaan helpommin ohjata lääkärille ja lisätutkimuksiin. Kokemus sairaalaympäristössä toimimisesta on eduksi myös opiskelijalle myöhemmin työmarkkinoilla ja voi edesauttaa pääsemään töihin lääkäriasemalle, fysioterapiakeskukseen tai terveyskeskukseen valmistumisen jälkeen.
Sairaalaympäristö vaikuttaa myös koulutusklinikalle tulevien potilaiden kirjoon. Useilla yksityisvastaanotoilla ei ole mahdollista saada yhtä laajaa kokemusta erilaisista asiakkaista kuin sairaalan yhteydessä toimivalla koulutusklinikalla.

Akatemiassa toimii useita erilaisia kouluttajia. On tärkeää, että opiskelijat saavat opetusta useammalta kuin yhdeltä kouluttajalta, jotta he pystyvät muodostamaan laajan näkemyksen alasta. Akatemian kouluttajat ovat saaneet oman koulutuksensa eri kouluista, mikä antaa mahdollisuuden yhdistää erilaisten koulukuntien vahvuuksia. Opiskelijat oppivat näin ymmärtämään mikä lähestymistapa toimii parhaiten erilaisissa asiakastilanteissa. Tietoa Akatemian kouluttajista löydät täältä.

Laaja-alainen koulutus tukee oppilaiden mahdollisuuksia löytää omat kiinnostuksen kohteet kiinalaisen lääketieteen laajasta kentästä ja kehittää henkilökohtaista osaamista itseään kiehtovien asiakasryhmien suhteen.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian alla toimii Koulutettujen akupunktiohoitajien osuuskunta. Tämä mahdollistaa heti valmistumisen jälkeen helpon siirtymän työelämään ilman suuria taloudellisia riskejä. Osuuskunnan jäsenellä on mahdollisuus toimia valmistuttuaan myös ilman omaa yritystä.

Koulutuksen laajuus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, interaktiivisia videoluentoja, monipuolista opiskelumateriaalia verkkoalustalla, ohjattua klinikkaharjoittelua sekä omatoimista harjoittelua.

Koulutuksen laajuus on 3205 tuntia (118op) + länsimaista lääketiedettä vähintään 800 tuntia (30op) eli yhteensä laajuus on vähintään 148op. Koulutus kestää 3,5 vuotta.

Lähiopetusta koulutuksessa on yhteensä 1197 tuntia ja verkko-opintoja 1208 tuntia. Ohjattu kliininen harjoittelun osuus koulutuksesta on 507 tuntia. Ohjatun ja kontrolloidun harjoittelun osuus koulutuksesta on 800 opetustuntia.

Teoria- ja käytäntökeskeistä lähiopetusta 690 tuntia

Lähiopetus järjestetään Akatemian omissa toimitiloissa Helsingissä, Kruununhaassa. Lähiopetusta on viikonloppuisin ja sen määrä vaihtelee 3-5 viikonlopun välillä lukukausittain (6-10 vuodessa).

Osa lähiopetuksesta tapahtuu live-videoluentoina vakituisten kouluttajien sekä vierailevien asiantuntijaluennoitsijoiden kanssa. Videoluentojen yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella opettajien ja muiden oppilaiden kanssa.

Verkko-opetus 1208 tuntia

Verkko-opetusta varten käyttöön on valittu helppokäyttöisyytensä ja toiminnallisuutensa vuoksi OpenEDX opetusalusta. Opetusalusta on Harvardin ja MIT:n yliopistojen yhteisen kehitystyön tulos, joka valittiin vuonna 2016 maailman parhaaksi opetusalustaksi. Valintaan vaikuttivat alustan tarjoamat laajat mahdollisuudet yhdistää erilaisia opiskelun muotoja sekä eri yliopistoissa suoritettuja opintoja. Erilaisten ryhmäopiskelutoimintojen ja kursseihin liittyvien keskustelujen mahdollistaminen sekä helppokäyttöisyys ja selkeys olivat tärkeitä tekijöitä valinnassa. Alustaan yhdistettävät live-videoluennot eivät vaadi käyttäjiä asentamaan selaimen lisäksi uusia ohjelmistoja koneelleen. Opiskelijat perehdytetään opetusalustan käyttöön.

Verkko-opetus sisältää monipuolista ja mielenkiintoista opintomateriaalia. Kouluttajat seuraavat opintojen etenemistä ja vastaavat kysymyksiin. Yleensä verkko-opintojen sijaan koulut tarjoavat suuren tuntimäärän opinnoista oppilaan itsenäisenä opiskeluna ilman ohjausta. Akatemian verkko-opintojen myötä itsenäinen opiskelu on muutettu ohjatuksi opiskeluksi. Verkko-opintojen käyttö mahdollistaa myös ympäri maailmaa toimivien huippututkijoiden ja kouluttajien osaamisen jakamisen oppilaiden kanssa. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden käyttö peruskoulutuksessa mahdollistaa laajemman kuvan alasta sekä ammattitaidon kehittämisen ja ajantasaisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa.

Ohjattu klinikkaharjoittelu 507 tuntia

Ohjattu klinikkaharjoittelu tapahtuu Eiran sairaalassa sijaitsevalla koulutusklinikalla. Akatemia tarjoaa ainoana kouluna Suomessa mahdollisuuden suorittaa kansainvälisesti vaaditun määrän klinikkaharjoittelua. Sairaalan tiloissa suoritetut harjoittelut ovat valvottuja.

Klinikkaharjoittelu suoritetaan viikonloppuisin. Tämä mahdollistaa myös kauempaa tulevien oppilaiden osallistumisen klinikkaharjoitteluun esimerkiksi kokonainen viikonloppu kerrallaan. Lähempänä asuvat opiskelijat voivat halutessaan suorittaa harjoittelua esimerkiksi lyhennettyinä päivinä viikoittain.
Klinikkaharjoittelua saa halutessaan suorittaa myös muiden ammatinharjoittajien klinikoilla ympäri Suomea (hyväksytys etukäteen vaaditaan).

Itsenäinen harjoittelu 800 tuntia

Ohjatun harjoittelun lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotyötä myös itsenäisesti. Myös itsenäistä harjoittelua ohjeistetaan ja se etenee portaittain opiskelijoiden hoitotaitojen kehittyessä. Itsenäisen harjoittelun etenemisestä käydään säännöllisesti palautekeskusteluja sekä harjoitellaan reflektiivistä työskentelyä. Videolinkin kautta tapaamisissa käydään läpi harjoittelun etenemistä, haastavia tilanteita, kommunikaatiota asiakkaiden kanssa sekä hiotaan hoitosuunnitelmia. Ohjaajat vastaavat kliinisiin kysymyksiin myös virallisten tapaamisten ulkopuolella.

Länsimaisen lääketieteen opinnot 800 tuntia

Koulutuksesta valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa vähintään 30op länsimaisen lääketieteen opinnot. Länsimaisen lääketieteen opinnot eivät sisälly Akatemian tarjoamaan koulutusohjelmaan ja hintaan, vaan oppilaan tulee järjestää ne omatoimisesti. Tällä hetkellä länsimaisen lääketieteen etäopintoja tarjoavat esimerkiksi Itä-Suomen Yliopisto sekä It’sHealth.

Koulutuksen hinta

Kokonaisuudessaan koulutus koostuu seitsemästä lukukaudesta ja jokaisessa lukukaudessa on viisi kuukautta opiskelua. Lukukauden hinta on 1986€. Opintoja voi maksaa kuukausittain tai lukukausittain. Koko opintovuosi maksaa esimerkiksi 12 kuukausierässä 331€/kk.

Hinta sisältää koko kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion peruskoulutuksen, opetusmateriaalit, klinikkaharjoittelut sekä lähiopetuksen ja klinikkaharjoittelun yhteydessä tarvittavat hoitovälineet.

Koulutusten hintojen vertailun helpottamiseksi yhden Akatemian opintopisteen hinta on 117,81€ ja yhden opetustunnin hinta on 4,36€.

Koulutuksen sisältö lukukausittain

Toisesta lukuvuodesta eteenpäin opiskelijat suorittavat lisäksi opintosuunnitelmaan kuuluvia klinikkaharjoitteluja. Koulutukseen sisältyvät mm. seuraavat hoitomenetelmät: akupunktio, akupainanta, tuina, moxibustio, guasha, tulineula, korva-akupunktio, qigong, refleksologia, akuvasara ja kuppaus. Suomesta saatavien kiinalaisen lääketieteen yrttien käyttöä opetetaan ravintokurssien yhteydessä. Laajempi kiinalaisiin yrtteihin perustuva yrttikoulutus on mahdollista jatkokoulutuksena.

Akatemian koulutuksen opetussuunnitelman yhteenvetoon sisältöineen ja tuntimäärineen pääset tutustumaan täältä.

HAE KOULUTUKSEEN TÄSTÄ!