Usein kysytyt kysymykset

Millaisia asioita kannattaa huomioida kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutusta valitessa tai miettiessä alan opintojen aloitusta?

Alle on koottu yleisimpiä kysymyksiä kiinalaisen lääketieteen koulutukseen hakeutuvilta opiskelijoilta. Näitä asioita kannattaa kysyä sekä itseltään että koulutuksentarjoajalta valitessaan itselle parhaiten sopivaa koulutusta.

Koulutuksen sisältö, laajuus ja hinta

Mikä on koulutuksen laajuus?

Suomessa on useita 3-4 vuotta kestäviä akupunktiohoitajaksi valmistavia koulutuksia. Vastaavasta vuosikestosta huolimatta koulutusten todellisissa laajuuksissa on suuria eroja. Euroopan kiinalaisen lääketieteen kattojärjestön ETCMA:n koulutuskriteerit vaativat 1600 tuntia kiinalaista lääketiedettä, 400 tuntia ohjattua klinikkaharjoittelua, 800 tuntia ohjattu itsenäistä harjoittelua sekä vähintään 800 tuntia länsimaista lääketiedettä. Koulutuskriteerien avulla pyritään takamaan asiakkaille tehokas ja turvallinen hoito. Kannattaa tarkastella huolella eri koulujen tarjoamien opintojen lähiopetustuntimääriä, ohjatun kliinisen harjoittelun tuntimääriä sekä opintojen kokonaislaajuutta.

Akatemian koulutuksen opetussuunnitelma on laadittu täyttämään kansainväliset koulutuskriteerit. Yhteenvedon sisältöineen ja tuntimäärineen löydät täältä.

Miten vertailla eri koulutusten hintoja?

Akatemiassa opinnot veloitetaan lukukausimaksuna, jonka saa suorittaa korottomina kuukausierinä. Yhden lukukauden kokonaishinta on 1986€. Maksettaessa opinnot 12. kuukausierässä, kuukausimaksu on 331€.

Akatemian opinnot ovat yhteensä 118op eli 3205 opetustuntia 3,5 vuoden opintojen aikana. Yhdelle opetustunnille tulee hintaa n. 4,36€.

Hintavertailussa kannattaa ottaa huomioon lähiopetuksen ja muun ohjatun opetuksen määrä suhteessa koulutuksen kokonaislaajuuteen.

Mitä opintojen hinta sisältää?

Akatemian koulutuksessa lukukausimaksu sisältää verkko-opetuksen, lähiopetuksen, koulutusmateriaalit, ohjatun harjoittelun koulutusklinikalla, työvaatteen sekä kaikki lähiopinnoissa ja ohjatussa harjoittelussa käytetyt aineet ja välineet.

Kuinka paljon käytännön klinikkaharjoittelua opetukseen kuuluu?

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian koulutukseen kuuluu yli 500 ohjattua klinikkatuntia sekä 800 tuntia itsenäistä harjoittelua. Ohjattu klinikkaharjoittelu suoritetaan Eiran sairaalassa sijaitsevalla koulutusklinikalla. Akatemialla myös itsenäistä harjoittelua seurataan ja hoitotyöhön saa tukea kliiniseen harjoitteluun keskittyvillä videoluennoilla.

Miksi Akatemia ei järjestä klinikkaharjoittelua Kiinassa?

Kiinalaiset yliopistot ja koulut ovat kaupanneet Eurooppaan 1990-luvulta lähtien voimakkaasti erilaisia klinikkakoulutuksia ja luvanneet niistä erilaisia pätevöitymistodistuksia. Kiinassa suoritettavien klinikkakoulutusten kanssa on kuitenkin usein syntynyt ongelmia, koska oppilaat eivät ole päässet itse hoitamaan potilaita, vaan ovat ainoastaan seuranneet hoitoja isoina ryhminä. Tulkkaus on usein ollut heikkoa tai puuttunut kokonaan. Kalliin hinnan ja heikon tason vuoksi useimmat Eurooppalaiset koulut ovatkin luopuneet Kiinassa suoritetuista klinikkaosioista. Kiinassa suoritetut harjoittelut ovat yleensä toimineet parhaiten silloin, kun oppilas on ollut kiinalaisessa yliopistossa tutkinto-oppilaana tai mennyt suorittamaan jatko-opintojaan valmistumisen jälkeen.

Miten käytännön harjoittelu toteutetaan?

Käytännön harjoittelussa on tärkeää, että opiskelijat saavat opetusta ja ohjausta useilta opettajalta. Jokaiselle ammatinharjoittajalle kehittyy ajan kuluessa oma tyylinsä hoitaa asiakasta ja opiskelijoiden on hyvä nähdä miten erilaisilla lähestymistavoilla tai hoidoilla saadaan tuloksia.

Akatemialla ensimmäisen vuoden aikana käytännön oppiminen tapahtuu oman opintoryhmän kesken. Toisena lukuvuotena opiskelijat aloittavat klinikkaharjoittelun Eiran sairaalassa sijaitsevalla koulutusklinikalla, jolloin klinikkaopettajan tekemä diagnostiikka ja hoito ovat jo opiskelijan paremmin ymmärrettävissä ja oppilas pystyy keskustelemaan niistä harjoitteluvuoron aikana. Harjoittelujen edetessä ja taitojen karttuessa opiskelijat pääsevät ensin auttamaan hoitotilanteessa ja lopulta tekemään itsenäisesti diagnostiikkaa sekä käytännön hoitoa ohjaajan tarkkaillessa ja tukiessa tarvittaessa. Loogisesti etenevä harjoittelu on välttämätöntä potilasturvallisuudelle sekä mielekkään oppimiskokemuksen syntymiselle. Tämä myös varmistaa, että opiskelija on valmis hoitamaan asiakkaita itsenäisesti valmistuttuaan. Akatemia tarjoaa tällä hetkellä ainoana suomalaisena kouluna käytännön harjoittelut sairaalaympäristössä.

Osa kouluista hyväksyy harjoittelun vain ja ainoastaan koulun omien opettajien klinikalla koulun oman oppilinjan säilyttämiseksi. Akatemialla klinikkaharjoittelua saa halutessaan tehdä myös muiden asianmukaisesti koulutetun ammatinharjoittajan ohjauksessa. Tämä voi helpottaa kauempaa koulua käyvien arkea. Vapaus valita tukee yhtä Akatemian päätavoitteista; sitä, että jokainen opiskelija löytää juuri omanlaisensa tavan tehdä tätä työtä ja oppia jatkuvasti lisää toisilta ammattilaisilta.

Onko koululla opetussuunnitelma ja mitä se sisältää?

Akatemian opetussuunnitelman voit ladata koneellesi tästä: Opetussuunnitelma

Miten, milloin ja missä opiskelu tapahtuu?

Akatemia haluaa kouluttaa kliinisesti päteviä hoitajia. Suuri osa teoriaopinnoista opiskellaan netin kautta opetusalustalla sekä videoluentojen kautta. Tämä mahdollistaa teoriaopintoihin keskittymisen silloin kun itselle parhaiten sopii. Videoluennot tallennetaan ja ne ovat uudelleen kuunneltavissa koulutuksen ajan. Akatemialla viikonloppujen lähiopinnot keskittyvät käytännön taitojen kehittämiseen ja diagnostiikkaan.

Käytännön lähiopetus tapahtuu Akatemian omissa tiloissa Kruununhaassa, osoitteessa Meritullinkatu 33. Kliininen harjoittelu suoritetaan Eiran sairaalassa, Helsingissä.

Ketkä kouluttavat ja millainen tausta kouluttajilla on?

Akatemia on koonnut yhteen useita kiinalaisen lääketieteen kouluttajia, koska erilaiset opetustyylit, näkökulmat, hoitajien työkokemus ja yleiset elämänkokemukset auttavat opiskelijoita oppimaan paremmin.

Akatemia pyrkii välttämään ajattelua, jossa yhden opettajan sana on laki tai yhden perimyslinjan näkemys on ainoa oikea. Kiinalaisessa lääketieteessä asioita voidaan lähestyä monelta kannalta ja sen vuoksi on tärkeää kehittää lähdekritiikkiä jo opiskeluaikana sekä kykyä vertailla lähestymistapoja.

Akatemian opettajista voit lukea lisää täältä.

Mitä kiinalaisen lääketieteen suuntausta koulu edustaa?

Kiinalaisen lääketieteen Akatemialla opetetaan pääasiassa klassisen ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen pohjalta sekä modernia tutkimusta hyödyntäen. Oppilaiden halutaan ymmärtävän lisäksi vaihtoehtoisia lähestymistapoja sekä miksi erilaiset menetelmät toimivat tietyissä tilanteissa ja tietyn tyyppisten potilaiden kohdalla paremmin. Akatemian kaikki opettajat ovat valmistuneet eri kouluista ja erilaiset lähestymistavat nivoutuvat koulutuksessa yhteen tukien opiskelijoiden mahdollisuutta kehittyä taitaviksi ammattilaisiksi ja löytää juuri oma tapansa hoitaa asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Muita mahdollisia valintaan vaikuttavia asioita

Opiskeletko saadaksesi ammatin vai omaksi iloksesi?

Suomessa on tarjolla erilaisia kiinalaisen lääketieteen koulutuksia, joiden laajuudet ja sisällöt vaihtelevat.

Akatemia korostaa koulutuksessa käytännön taitojen karttumista, jotta opiskelijoilla olisi valmistuttuaan hyvät valmiudet hoitotyöhön. Tämän vuoksi opinnot sisältävät runsaasti sekä käytännön lähiopetusta että ohjattua kliinistä harjoittelua teoriaopintojen lisäksi. Akatemia tarjoaa Suomen laajimmat kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion opinnot. Valmistumisen jälkeen Akatemian opiskelijat ovat alansa ammattilaisia, joilla on vahva perusta hoitotyön aloittamiseen sekä laaja ammattilaisten verkosto tukenaan silloin, kun tarvitsee löytää uusia ratkaisuja hoitotyössä. Kiinalaisen lääketieteen opinnoissa riittää opittavaa koko loppuelämäksi, mutta vankka pohjakoulutus antaa lähtökohdan kehittyä ammatissaan itsenäisesti sekä mahdollistaan myös jatkokoulutuksiin osallistumisen.

Voiko koulutusta jatkaa ulkomailla tai valmistuttuaan työskennellä ulkomailla?

Tällä hetkellä Akatemian koulutus on Suomessa alansa laajin, mutta ulkomailla jatko-opintoina voi suorittaa jatko-opintoina kiinalaisesta lääketieteestä esimerkiksi maisteriopinnot ja tohtoriopinnot. Akatemian koulutus täyttää Eurooppalaisen kattojärjestön, ETCMA:n koulutusvaatimukset, jotka on laadittu suositukseksi Eurooppalaisille kiinalaisen lääketieteen koulutuslaitoksille.

Jokaisessa maassa on erilaiset vaatimukset akupunktiohoitajan työn harjoittamiselle. Vaikka Suomessa virallisia vaatimuksia ei valtion taholta vielä ole, monissa Euroopan maissa ammatinharjoittaminen on säädeltyä.

Mitä laajemmat opinnot koulu tarjoaa, sitä paremmat mahdollisuudet se antaa valmistumisen jälkeen jatkaa opintoja yliopistotasolla tai täyttää ulkomaille muuton jälkeen kunkin maan kansalliset vaatimukset akupunktiohoitajille.

Onko akupunktion ammatinharjoittamiselle valtion säätelyä?

Tällä hetkellä akupunktio ei ole valtion puolelta säädelty ammatti, mikä tarkoittaa että kuka tahansa voi alkaa tehdä akupunktiota työkseen riippumatta taustalla olevan koulutuksen laajuudesta. Kuitenkin WHO:n perinteisten lääketieteen muotojen tutkimusta ja integrointia ajava strategia ohjaa jäsenvaltioita, myös Suomea, kohti säätelyä ja terveydenhuoltoon integrointia. On hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa alaa säädellään yleiseurooppalaisten koulutusnormien mukaisesti.

Tarvitseeko länsimaista lääketiedettä opiskella? Miksi?

Akatemia vaatii laajojen kiinalaisen lääketieteen opintojensa lisäksi kaikkia opiskelijoitaan suorittamaan myös lääketieteen perusteita vähintään 30op. Tavoitteena on yleisen ammattitaidon ja potilasturvallisuuden lisäksi parantaa kommunikaatiota muiden lääketieteen edustajien kanssa sekä turvata koulusta valmistuneiden mahdollisuudet ammatinharjoittamiseen myös tulevaisuudessa.

Aiemmat opinnot lääketieteestä voidaan lukea hyväksi.

Länsimaisen lääketieteen opinnot eivät sisälly koulutuksen hintaan, mutta niiden suorittaminen on edellytys todistuksen saamiselle. Länsimaisen lääketieteen etäopintoja tarjoavat esim. Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto sekä It’s Health.

Peruslääketieteen opinnot ovat tärkeä osa kiinalaisen lääketieteen parissa toimivien hoitajien koulutusta. Akupunktiovastaanotoille tulee jatkuvasti ihmisiä, joiden terveydentila vaatii sitä, että akupunktiohoitaja osaa tunnistaa tarpeen lääkäriin ohjaamiselle. Lisäksi perustiedot lääketieteestä ja sen sanaston tunteminen ovat edellytys yhteistyölle muiden terveysalan toimijoiden kanssa sekä jo pelkästään potilaiden sairauskertomuksen, lääkärinlausuntojen ja lääkitysten ymmärtämiselle. Peruslääketieteen opinnot antavat myös mahdollisuuden lukea tutkimuksia sekä etsiä lisää tietoa erilaisista sairauksista.

Käytännön asioita opiskelusta ja koulutukseen hakemisesta

Kuka voi opiskella kiinalaista lääketiedettä?

Kiinalaista lääketiedettä voi opiskella kuka vain, joka on valmis laittamaan opiskeluun aikaa ja vaivaa. Opiskelijat tulevat hyvin erilaisista taustoista. Osa on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuten lähihoitajia, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, lääkäreitä, hammaslääkäreitä, jne. Osa taas aloittaa akupunktiohoitajan koulutuksen ilman aiempaa kokemusta hoitotyöstä. Kaikki opiskelevat kuitenkin kiinalaista lääketiedettä ja akupunktiota uutena asiana ja ovat sen suhteen ns. samalla viivalla. Opiskelijoilla on myös erilaisia maailmankuvia ja kiinnostuksen kohteita. Osa haluaa opiskella akupunktiota hyvin teknisesti ja patologioihin keskittyen, osa on kiinnostunut enemmän taustalla vaikuttavasta filosofiasta. Opiskelu ei vaadi tietyn maailmankuvan omaksumista.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian tavoitteena on, että opiskelijat valmistuessaan ymmärtävät ja osaavat käyttää perinteen mukaisia hoitomenetelmiä sekä soveltaa työssään modernia tutkimustietoa.

Mitä pääsyvaatimuksia koulutukseen on?

Akatemian koulutukseen ei vaadita aiempia opintoja kiinalaisen tai länsimaisen lääketieteen saralta. Akatemia vaatii opiskelijoiltaan sopivuutta hoitoalalle, mikä edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa sekä kykyä kunnioittavaan asiakaskohtaamiseen.

Aiempia länsimaisen lääketieteen opintoja voidaan mahdollisesti lukea hyväksi länsimaisen lääketieteen opintoina sekä anatomian osioina, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa osana koulutusta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta ei myöskään vaadita Suomen terveydenhuollon kenttää käsittelevän osion suorittamista.

Muualla suoritettuja kiinalaisen lääketieteen opintoja voidaan osin lukea hyväksi. Kaikki hyväksiluvut katsotaan tapauskohtaisesti.

Saako koulutukseen opintotukea?

Valitettavasti kiinalaisen lääketieteen koulutukset eivät ole opintotuen piirissä, koska Suomessa ei tunneta virallista kiinalaisen lääketieteen tutkintoa.

Paljonko opiskelu vie aikaa ja voiko työn ohessa opiskella?

Akatemian koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa ja suurin osa opiskelijoista opiskeleekin työn ohella. Verkkoalusta ja videoluennot mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Käytännön lähiopetus tapahtuu viikonloppuisin (la-su), kuten myös kliininen harjoittelu (pe-su).

Lähiopintojen ja etäopintojen suhde vaihtelee lukukausittain. Ensimmäinen lukukausi opinnoista on hyvin teoriapainotteinen, joten kirjallisia verkkomateriaaleja ja videoluentoja on viikoittain koko lukukauden ajan. Lähiopinnot painottuvat lukukauden loppupuolelle ja lähiopintoviikonloppuja on ensimmäisellä lukukaudella vain kaksi. Eri lukukausilla painottuvat lähi- ja etäopinnot eri suhteessa, mutta keskimäärin lähiopintoihin saa varata noin yhden viikonlopun kuukaudessa. Videoluentoja on maksimissaan kaksi kertaa viikossa ja ne voi aina katsoa myös jälkeenpäin jos ei pääse luennon aikaan livenä paikalle.

Toisesta opiskeluvuodesta eteenpäin aikaa tulee varata myös kliiniseen ohjattuun harjoitteluun opetusklinikallamme. Opiskelijat voivat varata klinikalta itselleen parhaiten sopivat harjoitteluvuorot, joita on tarjolla perjantai-illasta sunnuntaihin. Harjoitteluvuoroja suoritetaan toisesta opiskeluvuodesta eteenpäin yhteensä 12 vuoroa per lukukausi (pois lukien viimeinen lukukausi 16 vuoroa). Tiiviimmillään yhden viikonlopun (pe-su) aikana voi suorittaa yhteensä 5 harjoitteluvuoroa, tätä suosivat yleensä kauempana asuvat opiskelijat. Halutessaan voi esimerkiksi tehdä vain perjantai-illan harjoitteluvuoroja ja jättää itse viikonloput kokonaan vapaaksi harjoittelusta. Kliinistä harjoittelua voi suorittaa myös muiden ammatinharjoittajien ohjauksessa, jolloin voi itse vapaasti sopia aikatauluja ja vaikuttaa harjoittelupaikan sijaintiin.

Opintojen aikana opiskelijat suorittavat myös itsenäistä harjoittelua yhteensä 800 tuntia, joten myös tälle on varattava aikaa.

Entä jos elämäntilanteeni muuttuu kesken koulutuksen?

Akatemiassa sitoudut koulutukseen rahallisesti ja ajallisesti vain lukukaudeksi kerrallaan. Opinnot voi keskeyttää kokonaan tai odottamattomien muutosten takia pitää opinnoista taukoa ja jatkaa opiskelua esimerkiksi seuraavan vuosikurssin mukana. Akatemia ei vaadi korvausta opintojen keskeyttämisestä.