Kiinalainenlaaketiede.fi

Akupunktion ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntemusta


Perinteisen kiinalaisen lääketieteen filosofiaa

Historiaa

Aikojen kuluessa kiinalaiseen lääketieteeseen on nivoutunut kolmen suuren filosofisen suuntauksen/uskonnon vaikutuksia. Suurimpana vaikuttajana on ollut filosofinen taolaisuus (道家 Dàojià). Perinteistä kiinalaista lääketiedettä voidaan oikeastaan pitää taolaisena hoitotieteenä, sillä se on muodostunut taolaisuuden kosmologian ja ihmiskuvan pohjalle. Taolaisuus on myös tarjonnut pohjan kiinalaisen lääketieteen tavoitteille ja terveyskäsitykselle. Kungfutselaisuuden (儒學 Rúxué) yhteiskuntaa, sosiaalisia suhteita ja moraalisia ihanteita koskevat käsitykset ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös kiinalaisen lääketieteen käsitykseen sosiaalisen elämän tasapainosta. Buddhalaisuus on tuonut paljon vaikutteita taolaisuuteen. Buddhalaisuudesta ovat osittain peräisin muutamat kontemplaatiotekniikat, hengitysharjoitukset ja qìgōng-harjoitukset. Myös valaistumiseen liittyvät ihanteet ja karmalliset käsitykset ovat osaltaan peräisin buddhalaisuudesta.

Nykymuotonsa ns. perinteinen kiinalainen lääketiede on saanut Kiinan yliopistojen ja WHO:n vaikutuksesta. Etenkin Kiinan kulttuurivallankumouksen (1966-1976) aikana kiinalaisesta lääketieteestä pyrittiin poistamaan liialliset uskonnolliset elementit ja filosofisia aspekteja pyrittiin yhtenäistämään. Samalla kiinalaisen lääketieteen koulutuksen sisältö muuttui muuhun ideologiaan sopivaksi. Länsimaihin on pääasiallisesti saapunut tämä uudistettu ja systematisoitu "perinteinen" kiinalainen lääketiede.


Kiinalaisen lääketieteen perusteita

Kiinalaisen lääketieteen perustan muodostaa taolainen käsitys ihmisen rakenteesta, olemuksesta ja paikasta kaikkeudessa. Koko hoitofilosofian pohjana on pyrkimys saavuttaa sisäinen ja ulkoinen tasapaino. Vain tämän tasapainon kautta ihminen voi säilyä terveenä.

Yksi kiinalaisen lääketieteen perusteoksista, Sùwèn, kuvaa ensimmäisessä luvussaan, kuinka ihmisen hyvinvointi on riippuvainen ihmisen suhteesta ja asenteesta maailmaan. Toisessa luvussa jatketaan teemaa kuvaamalla ihmisen oikeaa suhdetta vuodenaikoihin. Harmonian teema jatkuu useissa eri kappaleissa ja kehittyy kohti ajatusta harmoniasta koko kaikkeuden kanssa.

Ulkoisen maailman kanssa harmoniassa olemisen lisäksi ihmisen sisäisten voimien välillä on myös oltava tasapaino. Ihmisen olemus nähdään erilaisten kosmisten prinsiippien kiteytymänä. Kaikki elintoiminnot, tunteet, ajatukset ja luonteenpiirteet ovat näiden energioiden ilmenemistä. Se mitä on sisällä voidaan nähdä siitä mikä ilmenee ulkopuolella. Kiinalainen lääketiede pyrkii ymmärtämään energioiden ilmenemistä ja niiden välisiä suhteita. Kun löydetään epäharmonian syy, voidaan tasapainottamalla harmonisoida energioiden väliset suhteet.

Nykyään perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaiselle hoitamiselle ja diagnoosille luovat pohjan opit:

Vanhemmat kiinalaisen lääketieteen muodot pitivät seuraavia oppeja myös välttämättöminä:

Vanhempi oppi kanavista oli hyvin erilaista ja sille annettiin hyvin merkittävä sija opiskelussa. Nykyään kanavia ja pisteitä opiskellaan pääosin indikaatioiden perusteella. Vanhempi perinne kuitenkin oli enemmän keskittynyt kanavan energiaan ja sen suhteesta muihin kanaviin. Vaikka nykyään ajatellaan kanavien välisten yhteyksien ja haarojen olevan myöhempiä keksintöjä, pisteiden nimet todistavat kuitenkin kanavien kulkureittien ja haarojen olleen tiedossa jo vanhimpien tekstien kirjoittamisen aikaan.


Sivua päivitetty: 08.03.2013 20:18